ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนเสียภาษี ใช้สิทธิลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2559 ที่มีกำหนดให้ยื่นแบบฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หลายคนยังไม่ทราบว่า กรมสรรพากรเพิ่งประกาศปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ รวมถึงปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่นี่แล้ว

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงใหม่
เงินได้สุทธิ                                    อัตราภาษี (ร้อยละ)
1-300,000                                          5
300,000-500,000                               10
500,000-750,000                               15
750,000-1,000,000                             20
1,000,000-2,000,000                          25
2,000,000-5,000,000                          30
5,000,001 ขึ้นไป                                 35

ส่วนการปรับปรุงค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้
1.ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ เพิ่มเป็น 60,000 บาท
2.ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้เพิ่มเป็น 60,000 บาท
3.ค่าลดหย่อนสำหรับบุตร
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้เพิ่มเป็น คนละ 30,000 บาท
(2) บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน
หากมีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายตาม (1) และบุตรบุญธรรม (2) ให้นำบุตรตาม (1) ทั้งหมดมาหักก่อน หากบุตรตาม (1) ที่มีชีวิตอยู่รวมจำนวนเกิน 3 คน จะนำบุตรตาม (2)มาหักไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าบุตรตาม (1) มีไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรตาม (2) มาหักได้ แต่เมื่อรวมกับบุตรตาม(1) แล้ว ต้องไม่เกิน 3 คน
4.กรณีที่สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
5.กองมรดก ให้หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน หรือบุคคลในคณะบุคคลเพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

สำหรับค่าลดหย่อนอื่นๆ ยังคงเดิม ดังนี้
1.ค่าอุปการะเลี้ยงดู บิดา มารดา อายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 บาท
2.ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ บิดา มารดา ไม่เกินคนละ 15,000 บาท
3.ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ / คนทุพพลภาพ คนละ 30,000 บาท
4.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
5.ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ผู้มีเงินได้) ไม่เกิน 100,000 บาท*
6.ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท*
7เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท*
8.เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนสงเคราะห์ สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท*
9.ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่เกิน 500,000 บาท*
10.ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิน 500,000 บาท*
* ตั้งแต่ข้อ 5-10 เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
11.ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดปี 2559 ไม่เกิน 15,000 บาท
12.ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 15,000 บาท
13.เงินได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท
14. เงินบริจาค ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
ภาพจาก entrepreneur.com