เอ็นไอเอ อัปเกรดสถานศึกษา สู่ ‘ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หนุนปั้นนวัตกรระดับเยาวชนจากกลุ่มสถานศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผ่าน “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR CENTER” ซึ่งได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาส่งเสริมการใช้กระบวนการสร้างนวัตกรรม

STEAM4INNOVATOR ในห้องเรียน พัฒนาครูและอาจารย์ให้เป็น “ผู้สร้างนวัตกร” และขยายผลห้องเรียนนวัตกรรมให้กระจายไปยังสถานศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับเยาวชนในการพัฒนาทักษะนวัตกรและผลงานนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต

โดยในปีนี้มุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ผ่านแกนหลัก 4C ด้วยองค์ประกอบ ABC (A-Academic การทำงานร่วมกันเชิงวิชาการ B-Badge การพัฒนาเกณฑ์ประเมินศักยภาพศูนย์ และ C-Culture การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบนวัตกร) และการขยายเครือข่ายโค้ชผู้สร้างนวัตกร 1,000 คน ผลักดันให้นักเรียน/นักศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้กว่า 30,000 คน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า NIA เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา “ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ STEAM4INNOVATOR CENTER” ร่วมกับ 18 สถานศึกษา เพื่อสร้างห้องเรียนนวัตกรรมผ่านการใช้องค์ความรู้ STEAM4INNOVATOR ที่กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐาน STEAM อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปศาสตร์ (Arts) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) พร้อมแนวคิดทางด้านธุรกิจที่เป็นระบบ

โดยปีนี้มุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลัก คือ 1. การสร้างความเข้มแข็งของศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ บนแกนหลัก 4C ได้แก่ Content ติดเครื่องมือเนื้อหาให้ครูและอาจารย์สามารถใช้กระบวนการและเครื่องมือจาก STEAM4INNOVATOR ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเข้มข้น Coaching พัฒนาครูและอาจารย์ให้สามารถเป็นโค้ชนวัตกรให้กับนักเรียนได้อย่างเชี่ยวชาญ Connection ส่งเสริมให้คุณครูสามารถหาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผลงานนวัตกรรมของนักเรียน และ Cluster สนับสนุนให้โรงเรียนจัดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดและแรงบันดาลใจของนวัตกรเยาวชน

พร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งของ 4C ด้วยองค์ประกอบ ABC ที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้ ได้แก่ A-Academic เน้นการทำงานร่วมกันในเชิงวิชาการทั้งในรูปแบบการพัฒนาเนื้อหาการสอน เครื่องมือประกอบการสอน และบทความทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหยิบใช้ในวงกว้างขององค์กรทั้งในและนอกเครือข่าย B-Badge พัฒนาเกณฑ์ประเมินศักยภาพศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ตามแกนหลัก 4C เพื่อรับรองความเชี่ยวชาญของแต่ละศูนย์ เกิดเป็นโมเดลการพัฒนาห้องเรียนนวัตกร และ C-Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาในสังคม

และอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือ 2. การเชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สร้างนวัตกร สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ โดยคาดหวังให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรและศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ในสถานศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยในปีนี้ตั้งเป้าสร้างโค้ชผู้สร้างนวัตกรกว่า 1,000 คน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 30,000 คน

“เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนากระบวนการคิดแบบนวัตกร นั่นคือ การเข้าใจปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์การวางแผนการทำงาน และการลงมือทำ อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา”

“โดยในระดับมัธยมศึกษา จะเน้นเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เสนอไอเดียนวัตกรรมเพื่อเก็บเป็นผลงานต่อยอดเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต และในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จะเน้นพัฒนาผลงานนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และผลักดันสู่การสร้างธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมต่อไป”

สำหรับผู้ที่สนใจและสถาบันการศึกษาที่ต้องการร่วมเดินทางบนเส้นทางนวัตกรรมไปด้วยกันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://steam4i.nia.or.th และ Facebook page : STEAM4INNOVATOR

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]