Thursday, June 13, 2024
Home Tags Emergency Alert

Tag: Emergency Alert

“Cell Broadcast” เทคโนโลยีเพื่อเตือนภัยคนไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับ กสทช. เตรียมดำเนินการเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีการเตือนภัยให้กับคนไทย แจ้งเตือนภัยอย่างเฉพาะเจาะจงได้ทันเวลา

ลดโอกาสก่อเหตุร้ายในที่สาธารณะด้วยเทคโนโลยี

เมื่อเกิดเหตุร้าย การรับมือเหตุฉุกเฉินจะลดความสูญเสียและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมสามารถช่วยแก้ปัญหาได้