Thursday, May 23, 2024
Home Tags ให้ข้อเสนอแนะ

Tag: ให้ข้อเสนอแนะ

Feedback เพื่อนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดี

การฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ และความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนที่ได้รับฟีดแบ็กมีการตกผลึก นำไปปรับปรุง เกิดการพัฒนา