Friday, July 19, 2024
Home Tags เงินตรา

Tag: เงินตรา

สาธุ ซีรีส์ที่ทำให้ต่อจากนี้ เวลาจะทำบุญ มันก็ต้องมีเอ๊ะ! กันบ้างแหละ

เรื่องราวการเกาะศาสนากินของวัยรุ่นสร้างตัว 3 คนที่พยายามเข้าควบคุมวัด ใช้ศรัทธาผู้คนสร้างเป็นเงินตรายักยอกเงินไปใช้หนี้ แต่...เรื่องราวมันเลยเถิดกว่านั้น!