Sunday, May 26, 2024
Home Tags ส่งอีเมล

Tag: ส่งอีเมล

มารยาทที่พึงรู้ในการ “ส่งอีเมล” ขอสมัครงาน

ส่งอีเมลไปสมัครงานกี่ที่ก็ไม่มีใครตอบกลับมา อาจเพราะมีข้อผิดพลาดที่บริษัทมองว่าเราไม่มีมารยาทอยู่ก็ได้ มาดูกันว่าจะเขียนอีเมลสมัครงาน พึงรู้มารยาทอะไรบ้าง