Thursday, June 13, 2024
Home Tags ศูนย์กิจการสร้างสุข

Tag: ศูนย์กิจการสร้างสุข

การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ : ‘เยือนยล มนตรา มาตุคาม’

กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ Spiritual Tourism เป็นการเดินทางย้อนกลับไปศึกษาภายในจิตใจ ผ่านกิจกรรมชุด 'เยือนยล มนตรา มาตุคาม' เข้าไปยังจิตวิญญาณที่ลึกสุด