Thursday, October 5, 2023
Home Tags ระยะสุดท้าย

Tag: ระยะสุดท้าย

ทางเลือกช่วงสุดท้ายของชีวิต “จากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

การดูแลแบบประคับประคองช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต มุ่งเน้นการบรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เตรียมจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์