Friday, July 26, 2024
Home Tags ยุวทูตสร้างสุข

Tag: ยุวทูตสร้างสุข

ม.มหิดล ชวน “สร้างสุข” ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์

โครงการ "ยุวทูตสร้างสุข" มหิดล เชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืนขององค์กร สร้างได้ตั้งแต่วัยก่อนเข้าทำงาน เกิดเป็น "เมล็ดพันธุ์คุณภาพ" สร้างความเจริญแก่องค์กร