Tuesday, April 16, 2024
Home Tags ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Tag: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธการขายฝัน 20 ปี

สรุปถึงความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในแบบฉบับย่อ ๆ เข้าใจง่าย แบบแผนพัฒนาระยะยาวนี้ร่างขึ้นมาเพื่ออะไร และหากใช้ได้จริงอนาคตประเทศไทยจากนี้ 20 ปีจะเป็นอย่างไรบ้าง