Thursday, January 20, 2022
Home Tags ผันตัว

Tag: ผันตัว

จะผันตัวไปเป็นฟรีแลนซ์ มีทักษะที่จำเป็น 8 ข้อนี้แล้วหรือยัง?

ไม่ว่าในเวลานี้คุณจะกำลังมีความคิดที่จะลาออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์หรือไม่ อยากให้คุณรู้ว่าคุณควรมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นฟรีแลนซ์ด้วย