Sunday, June 23, 2024
Home Tags ธรรมยาตรา

Tag: ธรรมยาตรา

ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐอินเดีย

ขอเชิญศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากอินเดีย ที่มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย