Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ฉลองพระองค์

Tag: ฉลองพระองค์

5 ฉลองพระองค์ “เจ้าหญิงไดอาน่า” ที่ประมูลก่อนสิ้นพระชนม์

ย้อนดูความงามของฉลองพระองค์ที่ “เจ้าหญิงไดอาน่า” ทรงนำออกประมูลเข้าการกุศล ระดมทุนได้กว่า 21 ล้านบาท