Friday, July 19, 2024
Home Tags ข้อควรรู้

Tag: ข้อควรรู้

พ.ร.บ. คอมฯ เบื้องต้นที่ชาวโซเชียลฯ ควรรู้

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระทำผิดที่จะเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ เราควรมีความรู้เบื้องต้นว่าทำอะไรแล้วมีความผิด

คิดจะติดตั้ง “โซลาร์เซลล์” ต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

ค่าไฟแพง ในขณะเดียวกันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้แปลว่าคิดจะติดก็ทำได้เลย มีหลายสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะติดตั้งโซลาร์เซลล์