Friday, July 19, 2024
Home Tags #ข่าวโซเซียล

Tag: #ข่าวโซเซียล

รู้เท่าทัน “ข่าวปลอม” เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อ!

ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่าง COVID-19 ในบ้านเรา ทำให้มีข่าวปลอมออกมามากมาย หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็ต้องรู้ให้เท่าทัน