Sunday, December 5, 2021
Home Tags ขโมยข้อมูล

Tag: ขโมยข้อมูล

ทำไม “ข้อมูลด้านสุขภาพ” จึงเป็นที่ต้องการของ “เหล่าแฮกเกอร์”

เคยสงสัยไหมว่าทำไมข้อมูลเวชระเบียนของสถานพยาบาลจึงเป็นที่หมายปองของเหล่าแฮกเกอร์ จะอยากรู้การเจ็บป่วย และประวัติการรักษาพยาบาลของคนแปลกหน้าไปทำไมกัน?