อัปเดตสิทธิ์ผู้ถือ “บัตรคนจน” ในบัตรมีเงินอะไรใช้ได้บ้าง

ภาพจาก เราชนะ.com

เตรียมเข้าสู่เดือนพฤษภาคม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ก็เตรียมรับได้รับเงินโอนในบัตรดังเช่นทุกเดือน แต่ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ในบัตรคนจนมีเงินอะไรที่ใช้ได้บ้าง และจะได้รับเงินในวันที่เท่าไร Tonkit360 รวบรวมไว้ให้ในที่เดียว

“เราชนะ” ขยายการใช้งานถึง 30 มิถุนายน 2564

เงินเยียวยาจาก “โครงการเราชนะ” ที่ค่อย ๆ ทยอยโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เดิมที่มีเงื่อนไขกำหนดว่าสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ต้องใช้เงินให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม ก่อนถูกตัดสิทธิ์การใช้เงิน) ล่าสุดได้ขยายเวลาให้ได้ใช้งานกันต่อเนื่องอีก 1 เดือน คือ สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินจากโครงการนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ให้นำบัตรไปใช้ซื้อสินค้า ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตจากป้าย “เราชนะ”

รับเงิน 1 พฤษภาคม 2564

ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

เป็นค่าใช้จ่ายที่เข้าให้ปกติ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ มีค่าโดยสารดังนี้

  • ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 6 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่าโดยสารรถทัวร์ บขส. 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกินวงเงิน) นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่าตั๋วโดยสารบขส.
  • ค่ารถไฟ 500 บาท/คน/เดือน ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกินวงเงิน) นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่าตั๋วโดยสารรถไฟ

เงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร

ใช้ซื้อสินค้า ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคน และใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกินวงเงิน) โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับ 300 บาท/คน/เดือน
  • ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาท/ปี ได้รับ 200 บาท/คน/เดือน

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม

ได้รับคนละ 45 บาท/3 เดือน ผู้ที่ถือบัตรทุกคนสามารถใช้สิทธิ์โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้กับร้านขายก๊าซที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (ไม่เกินวงเงิน) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

รับเงิน 18 พฤษภาคม 2564

ค่าไฟฟ้าฟรี

โดยผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเองก่อน หลังจากที่ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดใช้เป็นเงินสดได้ ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ 230 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่

>> เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

>> เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

ค่าน้ำประปาฟรี

โดยผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเองก่อน หลังจากที่ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะโอนเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดใช้เป็นเงินสดได้ 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่

>> เว็บไซต์การประปานครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

>> เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)

รับเงิน ประมาณ 22 พฤษภาคม 2564

เบี้ยผู้พิการ

ผู้พิการจะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน (ได้ 1,000 บาท จากเดิมได้รับ 800 บาท/เดือน) สามารถกดใช้เป็นเงินสดได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม จะต้องเข้า 3 เงื่อนไข

  1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลจาก เราชนะ