เยียวยาก็มี ธงฟ้าก็มา ช่วยเหลือเต็มที่ “ลดค่าครองชีพ”

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศระลอกใหม่ สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกครั้ง สำหรับหลาย ๆ คน ครั้งนี้อาจจะแย่กว่าครั้งก่อน เพราะช่วงเวลาที่สถานการณ์การระบาดดีขึ้น แต่สภาพความเป็นอยู่ยังไม่ดีตาม พอเริ่มจะตั้งตัวได้ใหม่ สถานการณ์ก็กลับมาแย่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าในขณะนี้ รัฐบาลจะเตรียมแผนเยียวยาให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจากการระบาดในรอบนี้แล้ว แต่แน่นอนว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ไม่อาจได้รับการเยียวยาทุกคน เพราะหลายคนมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ อย่างเช่น เป็นข้าราชการ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ซึ่งคนก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนกลุ่มนี้หลาย ๆ คนก็ได้รับความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพที่สูงแต่รายได้น้อยเหมือนกัน แม้ว่าอาจจะไม่เท่ากับแรงงานนอกระบบก็ตาม

ในเมื่อการเยียวยาไม่อาจช่วยเหลือได้ทุกคน การช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงน่าจะตอบโจทย์คนได้หลายกลุ่มมากกว่า เช่น ข้าราชการที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา แต่ก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จากการที่สินค้าในชีวิตประจำวันมีราคาถูกลง

ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงได้เตรียมโครงการธงฟ้า ช่วยค่าครองชีพประชาชนช่วง COVID-19 ไว้ การดำเนินโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยจะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 20-40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดนี้จะแบ่งการจัดงานออกเป็น 3 ระดับ ระดับภาคจำนวน 16 ครั้ง งานจำหน่ายสินค้าในระดับเขตกรุงเทพมหานครและเคหะชุมชน 30 ครั้ง และงานจำหน่ายสินค้าระดับท้องถิ่น (ชุมชน ตำบล อำเภอ) ร่วมกับกิจกรรมส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ช่วยเหลือผู้ผลิต และผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยด้วย สามารถกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และที่สำคัญ คือช่วยเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่อย่างรุนแรงอีกครั้ง

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้มีโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” ด้วย โดยจำหน่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นร้านค้า รวมถึงบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ราย รวมสินค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน 140 สินค้า จำนวน 1,031 รายการ และสินค้าทั่วไปที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 46 สินค้า

ส่วนประชาชนที่จะซื้อของจากร้านธงฟ้าที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ก็ยังสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” ได้ด้วย โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ประกอบการและประชาชน เพราะช่วยจูงใจให้มีคนเข้ามาซื้อของที่ร้านมากขึ้น ส่วนประชาชนก็ลดภาระค่าครองชีพลง เพราะสามารถซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ในราคาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

ผู้ที่สนใจไปเลือกหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ในราคาถูกเข้าครัวเรือน สามารถดูปฏิทินการจัดงานธงฟ้าได้ที่ thongfah.dit.go.th