“7 ทักษะสำคัญ” ที่องค์กรมองหาจากผู้สมัครงาน

การทำงานยุคใหม่ องค์กรจะสรรหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถจริง ๆ เพื่องานที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด คนหางานจึงต้องมีทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติมเหล่านี้