ปรับการใช้ชีวิต ลดความเสี่ยง “ภาวะหัวใจวาย”


หัวใจวายหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แม้เป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการ และป้องกันไม่ให้รุนแรงมากขึ้นได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน