ประวัติ “สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ต่อจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่สิ้นประชนม์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยจะมีพระราชพิธีสถาปนา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำหรับประวัติของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 มีดังนี้
-เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ที่จังหวัดราชบุรี
-นามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์
-ปี 2480 บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี
-ปี 2491 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) พระองค์ที่ 18 เป็นพระอุปัชฌาย์
-ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ โดยสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ปี 2491 และสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ปี 2493
-ปี 2500 จบศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-ปี 2512 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
-ปี 2552 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์
-ปี 2553 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ (3)
-ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นลำดับที่ 6 ต่อจากเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.6)” ที่มรณภาพ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2551
-สังกัด “ธรรมยุติกนิกาย” ซึ่งนับเป็นการแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราช จากธรรมยุติกนิกาย เป็นพระองค์ที่ 3 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)พระองค์ที่ 18 และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระองค์ที่ 19
-ทั้งนี้ ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชจะสับเปลี่ยนกันระหว่างธรรมยุติกนิกาย กับ มหานิกาย มาโดยตลอด นับตั้งแต่ลำดับที่ 12 ในปี 2481 เป็นต้นมา
ภาพจาก alittlebuddha.com