“มาฆบูชา” มาก่อน “วาเลนไทน์” แต่คนไม่ค่อยรู้สำคัญอย่างไร

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่มีวันสำคัญด้วยกัน 2 วัน คือ “มาฆบูชา” กับ “วาเลนไทน์” และในบางปี ทั้งสองวันก็บังเอิญเกิดขึ้นวันเดียวกันด้วย

ปีนี้ มาฆบูชาตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ แต่วันสำคัญทางพุทธศาสนากลับถูกมองข้ามไป ดูได้จากโพลล่าสุดที่สำรวจโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ในหัวข้อ “วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ : หลักธรรมที่ควรปฏิบัติภายใต้สังคมไทยในยุคปัจจุบัน”

จากผลสำรวจดังกล่าว พบว่า ประชาชนชาวพุทธมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58.48) ที่ไม่ทราบว่าวันมาฆบูชามีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไร โดยมีร้อยละ 41.52 ที่สามารถระบุได้ถูกต้องว่า เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเทศนา “โอวาทปาติโมกข์”

นอกจากนี้ ยังมีถึงร้อยละ 75.04 ที่ไม่ทราบว่า “วันมาฆบูชา” ถูกประกาศให้เป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” ด้วย ทั้งที่รัฐบาลกำหนดมาตั้งแต่ปี 2549 แล้ว เพื่อเป็นการรรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องให้กับวัยรุ่นไทย ที่มักยึดถือค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) จนนำไปสู่การประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องน่ายินดีตรงที่ประชาชนชาวพุทธ เห็นว่า หลักธรรมที่ทุกคนในสังคมไทยยุคปัจจุบันต้องมีมากที่สุด คือ ศีล 5 (ร้อยละ 35.92) รองลงมาคือ พรหมวิหาร 4 : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (ร้อยละ 13.52) และสติ : โพชฌงค์ 7 (ร้อยละ 7.28)
ภาพจาก dhammathai