Wednesday, April 24, 2024
Home Tags วันพืชมงคล

Tag: วันพืชมงคล

“วันพืชมงคล” พระยาแรกนา-พระโคเสี่ยงทาย

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อประเทศไทย