Saturday, April 13, 2024
Home Tags ลายตะขอสลับเอื้อ

Tag: ลายตะขอสลับเอื้อ

‘ผ้าขอเอื้อ’ ผลิตภัณฑ์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นำภูมิปัญญา "ผ้าขอเอื้อ" มาขยายผลสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้กับชาวอำนาจเจริญ