Sunday, June 23, 2024
Home Tags ผู้ว่างงาน

Tag: ผู้ว่างงาน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ส่งเสริมอาชีพอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

รพ.สัตว์ทองหล่อ ร่วมกับ กทม. ร่วมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระสาขาวิชาบริการอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง