Thursday, May 23, 2024
Home Tags ปาปัวนิวกินี

Tag: ปาปัวนิวกินี

ม.มหิดลร่วมเวทีโลกพัฒนาสินค้าเกษตรยั่งยืน

มหิดลร่วมเวทีโลกพัฒนาสินค้าเกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ OCOP ของ FAO สหประชาชาติ ลดความยากจน ขจัดความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมกับอีก 4 ประเทศ