Saturday, September 23, 2023
Home Tags ธุรกิจดนตรี

Tag: ธุรกิจดนตรี

คอนเสิร์ตออนไลน์ การปรับตัวและการเอาตัวรอดของกลุ่มคนดนตรี

เมื่อจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงไม่ได้ กลุ่มคนดนตรีทั้งหลายก็เริ่มไม่มีรายได้ ด้วยไม่รู้ว่าโรคระบาดจะลากยาวอีกแค่ไหน ขอเอาตัวรอดด้วยคอนเสิร์ตออนไลน์ก่อนละกัน