Thursday, June 13, 2024
Home Tags ความสุมพันธ์

Tag: ความสุมพันธ์

จริงหรือ ไม่มีใครแปลว่าไม่สมบูรณ์

ใช่อย่างที่ทุกคนคิดจริงเหรอ กับความสมบูร์ณ์ที่แท้จริงคือต้องมีใครเคียง