Friday, July 19, 2024
Home Tags ความมีวินัย

Tag: ความมีวินัย

ความมีวินัย คือ อิสรภาพ 

ถ้าคุณเริ่มต้นมีวินัยกับตนเอง คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณที่ตัวเองมีวินัย ผลตอบแทนมันคุ้มค่า ในการมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม