Tuesday, January 25, 2022
Home Tags ขสมก

Tag: ขสมก

ปัญหาราคาค่าโดยสารขนส่งสาธารณะต่อชีวิตคนเมือง โดย ดร.สุเมธ

ดร.สุเมธ องกิตติกุล ตอบปัญหาประเด็นการขึ้นราคาและการพํฒนาบริการของข่นส่งมวลชน

รถเมล์ไทย : เมื่อสวัสดิการที่แพงขึ้นสวนทางกับสวัสดิภาพที่ต่ำลง

รถเมล์ไทยทำไมขึ้นราคาแต่การบริการยังอยู่ที่เดิม