ออมสิน เปิดกู้รอบ 2 “สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ”

ภาพจาก freepik.com

ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนยื่นกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” เป็นรอบที่ 2 เพื่อเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเงินกู้ตรงส่วนนี้จะช่วงบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวแก่ประชาชนในการดำรงชีวิต

ภาพจาก Facebook.com : GSB Society

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่เปิดให้ยื่นกู้ในรอบนี้ที่ 2 นี้มีเพียงสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำเท่านั้น เนื่องจากการเปิดกู้ในรอบแรก มีผู้สนใจยื่นกู้จนเต็มวงเงิน 20,000 ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็ว แต่เมื่อธนาคารฯ ได้พิจารณาตามกระบวนการ มีผู้ยื่นกู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด อีกทั้งยังมีคนที่ไม่มาติดต่อธนาคารตามที่แจ้งข้อความผ่าน SMS ทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้แต่ยื่นไม่ทันในรอบแรกอีกเป็นจำนวนมาก ธนาคารฯ จึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง

เงื่อนไขของสินเชื่อ 

 • ทางธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและจากการประเมินความสามารถในการชำระเงินคืน
 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ สามารถยื่นกู้ได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 35 บาท
 • ผ่อนชำระเงินคืนสูงสุด 3 ปี (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ใน 36 งวด ชำระเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1. สัญชาติไทย

2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 62 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก COVID-19 และภัยอื่น ๆ

4. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้

5. ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

7. มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอกู้

 • ลงทะเบียนผ่าน www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกที่เมนู ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (4 ส.ค. 63) ไปจนถึง 30 ธ.ค. 63 (ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท)
 • กรอกรายละเอียดตามที่ธนาคารกำหนด
 • รอการติดต่อกลับจากธนาคารผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ เพื่อมาติดต่อที่สาขา
 • ยื่นเอกสารขอกู้ที่สาขา และดำเนินตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด
 • รอผลการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะติดต่อกลับแจ้งนัดการทำนิติกรรมสัญญาฯ กรณีอนุมัติเงินกู้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำขอกู้

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • ถ้าผู้กู้และผู้ค้ำประกันเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย
 • ถ้าผู้กู้จดทะเบียนสมรส ต้องมีสำเนาใบสำคัญการสมรสด้วย

เอกสารทางการเงิน

 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน แต่ถ้าผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) อนุโลมให้ใช้บัญชีรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ ในกรณีที่มีหนี้ค้างชำระ
 • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีสำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

ข้อมูลจาก : ธนาคารออมสิน