มาตรการเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” รับรายละ 3,000 บาท

ภาพจาก freepik.com

มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กลุ่มล่าสุดที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คือ กลุ่มเปราะบาง ที่จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท โดยใช้วงเงินรวมประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงิน และจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนมิ.ย.2563

ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบาง มีด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด – อายุ 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน จำนวน 1.45 ล้านคน, กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการ 2 ล้านคน รวมทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านคน ซึ่งเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด

โดยเงินเยียวยาดังกล่าว เป็นเงินเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้งสามกลุ่มได้รับอยู่แล้ว คือเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ  ซึ่งจะมีการตรวจสอบสิทธิของทั้งกลุ่มอีกครั้งว่าเคยเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจากมาตรการเยียวยาก่อนหน้านี้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกัน, มาตรการเยียวยาเกษตรกร และมาตรการเยียวยากลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ

ส่วนการดำเนินการจ่ายเงินที่มอบให้รายละ 1,000 บาท นั้น จะเริ่มนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 เป็นต้นไปจนถึงเดือน ก.ค. 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายเดือนพ.ค.แล้ว จึงจะนับไปทบจ่ายกับเดือนมิ.ย.แทน เป็น 2,000 บาท และจ่ายงวดสุดท้ายอีก 1,000 บาท ในเดือนก.ค.2563