ฉีดหรือยัง? วัคซีนที่จำเป็น “เด็กแรกเกิด-12 เดือน”

รู้หรือไม่? ผลพวงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี อย่างน้อย 80 ล้านคนทั่วโลก มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคฮิตสำหรับเด็ก อาทิ โรคหัด, คอตีบ หรือโปลิโอ เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกด้วย

จากการเก็บข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนใน 129 ประเทศทั่วโลก โดยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การยูนิเซฟ (UNICEF), Gavi (กลุ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐกับเอกชนในการช่วยเหลือประเทศยากจนในการฉีดวัคซีน) และสถาบันวัคซีน Sabin Vaccine Institute พบว่าในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา มีถึง 53 เปอร์เซ็นต์หรือกว่าครึ่งที่ไม่มีการฉีดวัคซีนให้เด็กในช่วงดังกล่าว

ส่วนเหตุผลที่ผู้ปกครองไม่ได้นำลูกไปฉีดวัคซีนกำหนดนัดนั้น เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะติดโควิด-19 จึงไม่พาไปโรงพยาบาล และบางส่วนไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีน ขณะที่หลายประเทศมีคำสั่งให้เลื่อนการฉีดวัคซีนในเด็กทารกไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดโควิด-19

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กเล็กถือเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด เพราะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย และเป็นการป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโตของเด็ก ๆ ด้วย ซึ่งวัคซีนพื้นฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กไทยควรได้รับเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG), วัคซีนตับอักเสบบี (HB), วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB), วัคซีนโปลิโอ (OPV), วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยกำหนดตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยไว้ดังนี้

แรกเกิด   

 • วัณโรค / ตับอักเสบบี (ครั้งที่ 1)

1 เดือน

 • ตับอักเสบบี (ครั้งที่ 2)

2 เดือน

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
 • ฮิบ (ครั้งที่1) ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ
 • โปลิโอ ชนิดกิน (ครั้งที่ 1)
 • โรต้า (ครั้งที่ 1)

4 เดือน

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
 • ฮิบ (ครั้งที่ 2)
 • โปลิโอ ชนิดกิน (ครั้งที่ 2)
 • โรต้า (ครั้งที่ 2)

6 เดือน

 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์
 • ฮิบ (ครั้งที่ 3)
 • โปลิโอ ชนิดกิน (ครั้งที่ 3)
 • โรต้า (ครั้งที่ 3)
 • ไข้หวัดใหญ่  (ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือนในครั้งแรก)

9-12 เดือน

 • หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
 • ไข้สมองอักเสบเจอี
 • ไข้หวัดใหญ่ (ให้ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือนในครั้งแรก)

ที่มา : cnbc.com