รวม “ความเสียหาย-ผลกระทบ” จาก “น้ำท่วมภาคใต้”

เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีหลายภาคส่วนออกมาประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ดังนี้


-กระทรวงศึกษาธิการ สรุปความเสียหาย พบว่า สถานศึกษาได้รับความเสียหายรวม 2,253 แห่ง มูลค่าความเสียหายกว่า 768 ล้านบาท แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความเสียหาย 1,791 แห่ง มูลค่าความเสียหายกว่า 700 ล้านบาท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสียหาย 19 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท


-ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานสาขาธนาคารพาณิชย์ ที่ประสบภัยพบมีทั้งสิ้น 110 สาขา จาก 856 แห่ง และมีธนาคารพาณิชย์ที่ขอปิดทำการสาขามีจำนวน 11 แห่ง


-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดเสียหายไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และไม่น่าส่งผลกระทบต่อ GDP มากนัก เพราะน้ำท่วมในภาคใต้ “มาเร็วไปเร็ว” ไม่ท่วมขังนาน จึงน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว ผลกระทบส่วนใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเครื่องจักร อีกทั้งมีประกันภัยความเสียหายอยู่แล้ว


-ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ที่ 5,000 – 10,000 ล้านบาท หากสถานการณ์น้ำท่วรมคลี่คลายโดยเร็วๆ และจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คาดเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว ขนส่งคมนาคม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ไม่ต่ำกว่า 85,000-123,841 ล้านบาท กระทบจีดีพีคิดเป็นร้อยละ 0.58-0.84 ส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยรวมต้องรอประเมินหลังน้ำลด