ม.มหิดลต่อยอดระบบ MUFE ผู้เรียนมีโอกาสจบตรี-โท พร้อมกัน


ทิศทางของการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุด จะได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าสู่โลกแห่งการทำงานให้เร็วที่สุดเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อ “การเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด” รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า

ด้วยระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น (MUFE – Mahidol University Flexible Education) ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาโดยตลอด จากที่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน์ผ่านระบบ Mahidol University Extension (MUx) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ เพื่อสนองยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่มุ่งให้คนไทยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

ซึ่งหลักการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด (Life-long Learning) ไม่เหมือนกับการสอบเทียบในอดีตที่มุ่งเป้าหมายไปที่การได้รับวุฒิการศึกษา แต่จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จากการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งนำไปทบทวนหรือเพิ่มเติมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสำคัญต่อนักศึกษาและทุกคนในโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต

จุดเด่นของระบบ MUFE ในปัจจุบันอยู่ที่การให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หากฉลาดเลือกวางแผนให้ดีโดยเรียนเก็บหน่วยกิตรายวิชาที่สนใจจากระบบออนไลน์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลในระบบปกติซึ่งครบพร้อมทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกทักษะทางสังคมกับเพื่อนร่วมรุ่นและผู้ที่อยู่รายรอบ อย่างน้อยภายในระยะเวลา 4 ปี ผู้เรียนจะได้สำเร็จการศึกษา โดยได้รับทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่สูงขึ้นพร้อมเปิดประตูสู่โลกของการทำวิจัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้เทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นเหมือนรางวัลแด่ผู้ฉลาดเรียนรู้

นอกจากนี้ หากมุ่งสู่ทางเส้นหลักของวิชาชีพแพทย์ด้วยหลักสูตรปกติ ระบบ MUFE ยังเปิดโอกาสให้เลือกเรียนเพิ่มเติมได้ตามความสนใจในสาขาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ทั้งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมปริญญาโทในสาขาที่เลือกเรียนและเมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วอย่างเต็มตัว แม้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จะได้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันจะต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิตแต่ก็ยังมีโลกนอกห้องเรียนที่กว้างใหญ่รอคอยให้ค้นหาจากแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเลือกสรรไว้ให้พร้อมสรรพ รองรับการเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การเป็น พลเมืองโลก (Global Citizen) ซึ่งเปิดโอกาสให้ศึกษาได้จากบริบทที่ไม่จำกัดจากทั่วโลก จึงเชื่อมั่นได้ถึงทุกเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พร้อมเติบโตงอกงามได้โดยกลมกลืนไปกับสรรพสิ่งมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอดชีวิต (Life-integrated Learning)

ภายใต้การวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดวางสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา (Education Ecosytem) ที่เชื่อมั่นว่าจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยระบบการศึกษาออนไลน์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จากคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ และเรียนรู้ไปด้วยกันกับผู้เรียนที่รอวันเติบโตต่อไปอย่างสมบูรณ์

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tonkit360@tonkitmedia.co