หลักสูตรปั้น “Smart Teacher” กับ สจล.


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าปั้น “ครูสายอาชีพยุคใหม่” (Smart Teacher) ที่รู้ลึกในสายอาชีพเฉพาะทางและจิตวิทยา ร่วมยกระดับวงการการศึกษาไทยทั้งในและนอกระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสายอาชีพขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ผ่าน 6 หลักสูตรที่พร้อมปั้นบัณฑิตให้เป็นได้มากกว่าครูผู้สอน ได้แก่

1. ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม 2. ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 3. ครุศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ 4. ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5. ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ 6. ครุศาสตร์เกษตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/siet.kmitl/ และ http://www.siet.kmitl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. เล็งเห็นความสำคัญของการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ ‘แรงงานสายอาชีพ’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม นั่นคือการปั้น ‘ครูคุณภาพ’ ที่ครบเครื่องทั้งองค์ความรู้เชิงลึกในสายอาชีพเฉพาะทาง ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ ทั้งยังต้องลึกซึ้งในศาสตร์ความรู้เชิงจิตวิทยาการศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถออกแบบสื่อหรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้ในหลากรูปแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน กล่าวต่อว่า สจล. จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตร ‘ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี’ (ค.อ.บ.) ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิต ‘ครูสายอาชีพยุคใหม่’ (Smart Teacher) ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสายอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และเกษตรกรรม ร่วมกับหลักจิตวิทยาเพื่อการสอน

นอกจากนั้นยังวางรากฐานความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมการศึกษาแนวใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพครูได้อย่างมืออาชีพแล้ว ยังสามารถผลักดันบัณฑิตก้าวสู่เส้นทางนักวิชาการ ที่ปรึกษาในสถานประกอบการได้ หรือสายอาชีพอื่น ๆ ได้ในอนาคต ผ่าน 6 หลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายปั้นบัณฑิตให้เป็นได้มากกว่า ‘ครูผู้สอน’ ดังนี้

คว้า “โอกาสเติบโตในสายงานสถาปัตย์” “ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม” (5 ปี) สาขาวิชาเอกคือ สถาปัตยกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรคือ บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางการสอน ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเป็นนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานและ ประกอบอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ยกระดับการศึกษาไทยด้วย “ครูช่าง-นวัตกรการศึกษา” กับ “ครุศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ” (4 ปี) หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เข้มข้นในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการออกแบบอย่างบูรณาการ เพื่อให้พร้อมก้าวสู่ ‘นวัตกรเพื่อการศึกษาไทย’ ได้อย่างยั่งยืน

ขึ้นแท่น “นักวิชาการวิศวะ” หนุนการศึกษาไทยโตทั้งในและนอกระบบที่ “ครุศาสตร์วิศวกรรม” (4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรภายใต้ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ปฏิวัติภาคการเกษตรไทยแบบ “นักวิชาการเกษตร-เกษตรกรยุคใหม่” ที่ “ครุศาสตร์เกษตร” (4 ปี) หลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นการสอนและเทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ ร่วมกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทั้งด้านเทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานทางด้านการเกษตร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/siet.kmitl/ และ http://www.siet.kmitl.ac.th หรือติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tonkit360@tonkitmedia.co