“สะพานคนเดินข้ามเจ้าพระยา” ก้างชิ้นโตขึ้นทะเบียนมรดกโลก “เกาะรัตนโกสินทร์”?

ภาพจาก www.bangkok.go.th

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง กับโครงการสร้างสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมบริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช  ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 1,700 ล้านบาท

นอกจากจะถูกกลุ่ม Friends of the River  ตั้งข้อสังเกตความไม่โปร่งใส เพราะใช้งบประมาณที่สูงเกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์  “มิลเลนเนียม บริดจ์” (Millenium Bridge) ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ ซึ่งเป็นสะพานคนเดินที่สร้างขึ้นเมื่อ 17 ปีก่อน ด้วยงบประมาณ 970 ล้านบาทแล้ว

ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็เคยยื่นหนังสือให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ทบทวนถึงความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้งของสะพานนี้มาแล้ว  รวมถึงขอให้ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน ระบบรางโดยรอบอย่างรอบด้าน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดด้วย

ภาพจาก www.bangkok.go.th

ขณะเดียวกัน ก็มีความกังวลจากหลายฝ่ายที่หวั่นว่า  การก่อสร้างสะพานคนเดินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบหรือลดทอนโอกาสในการขึ้นทะเบียน “เกาะรัตนโกสินทร์” เป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เข้าตามหลักเกณฑ์ที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่ที่ถูกขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งสิ้น 1,073  แห่ง

โดยในจำนวนนั้นอยู่ในประเทศไทย  5 แห่ง ประกอบด้วย นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร,  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ต้องผ่านหลักเกณฑ์ในการพิจารณารวม 10 ข้อ ซึ่งแยกพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 6 ข้อ และมรดกโลกทางธรรมชาติ  4 ข้อ  ดังนี้

1.เป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาด

2.เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในพื้นที่วัฒนธรรมใดๆ ของโลกในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี ศิลปะสถาปัตยกรรม การออกแบบบ้านเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์

3.เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ อารยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ หรือได้สูญหายไปแล้ว

4.เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของชนิดอาคาร ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ที่แสดงถึงขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง (หรือมากกว่า) ในประวัติศาสตร์มนุษย์

5.เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานแบบประเพณีนิยมของมนุษย์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการใช้ประโยชน์ท้องทะเล ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง (หรือมากกว่า) หรือการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อถูกคุกคามภายใต้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

6.มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือขนบประเพณีที่ยังคงอยู่กับแนวคิด หรือกับความเชื่อ กับงานศิลปะและวรรณกรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากล

7.ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยม หรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะ

8.เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่เป็นตัวแทนขั้นตอนสำคัญของประวัติของโลก รวมถึงร่องรอยบันทึกของชีวิต มีขบวนการความเป็นไปทางธรณีวิทยาในการก่อตัวของแผ่นดินที่สำคัญ หรือมีความสำคัญด้านสภาพทางธรณีหรือ สภาพทางภูมิสัณฐาน

9.เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืด ชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์

10.บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์

ภาพจาก www.bangkok.go.th

สำหรับเกาะรัตนโกสินทร์นั้น หากต้องการได้รับบรรจุเป็นแหล่งมรดกแห่งที่ 6 ของประเทศไทย ก็จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดใน  6 ข้อแรก จึงเกิดคำถามตามมาว่า การทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะได้คุ้มเสียหรือไม่  ในเมื่อประเทศไทยพยายามผลักดันเรื่องนี้มานานนับสิบปี

ข้อมูลอ้างอิงมรดกโลก : ฐานข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย, www.unesco.org