Wednesday, June 26, 2019
Home Tags โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Tag: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซิฟิลิส โรคร้ายใกล้ตัวที่กลับมาระบาดในกลุ่มวัยรุ่น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ชื่อว่า ซิฟิลิส กลับมาระบาดมากขึ้น