Wednesday, June 26, 2019
Home Uncategorized หลังจอกระจก

หลังจอกระจก

ภาพสะท้อนจาก ดร.ฮันนิบาล ต่อความดัดจริตของสังคม

“ผมเชื่อว่างานศิลปะย่อมเป็นภาพสะท้อนของจิตใจมนุษย์เสมอ แต่ถ้าผมชอบฟังคนบ้า มันแปลว่าอะไร”