Wednesday, April 14, 2021

พี่บอกแล้วนะ! EP.27 : เกษียณที่ไม่จำเป็นต้องเกษียณ

ใครว่าชีวิตเกษียณนั้นดีจริง ถ้าเราอยู่ในวัยเกษียณแล้วไม่เกษียณตามวัย เราน่าจะมีความสุขมากกว่า ติดตามได้ในพี่บอกแล้วนะ! EP.27