สารพัด “สินเชื่อออมสิน” อยากกู้อะไร กู้แบบไหน เลือกเลย!

สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันให้มีสภาพคล่องมากขึ้น หรือเพื่อนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพ ลองดู สินเชื่อออมสิน จากธนาคารออมสิน เป็นอีกแหล่งเงินทุนนี่น่าสนใจ เพราะธนาคารออมสินได้ออกสารพัดสินเชื่อมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์ในช่วงนี้ ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัย

แต่มาดูกันดีกว่าออมสินออกสินเชื่ออะไรที่น่าสนใจมาบ้าง แล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรในการสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อเคหะ

สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน โดยสามารถยื่นกู้ได้ทั้งการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. อายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น  เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. กู้ร่วมได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์ในกรณีแรก ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน โดยสามารถยื่นกู้ได้ทั้งการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
  • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ (แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร) โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
  • กลุ่มวิชาชีพนักบิน (ทั้งนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพาณิชย์) โดยได้รับอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร (ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 4. ต้องมีรายได้ที่พิสูจน์ได้ ทั้งรายได้จากเงินเดือน/รายได้พิเศษ/รายได้จากกิจการ
 5. มีประวัติทางการเงินดี
 6. ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สินเชื่อเคหะกตัญญูบุพการี

สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน โดยสามารถยื่นกู้ได้ทั้งการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติ :

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น  เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี และเป็นผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยร่วมกับบิดาและหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
 3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 4. เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดาและหรือมารดาของตนเองหรือคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย ของตนเอง โดยพิจารณาดังนี้
  • อาศัยอยู่ร่วมกันกับบิดาและหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ
  • มีหลักฐานการหักลดหย่อยภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาและหรือมารดาจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ทั้งท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล อุปโภคบริโภค ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (วัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติ :

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus)

เพื่อการอุปโภคบริโภค

คุณสมบัติ :

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน ทั้งการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

คุณสมบัติ :

 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อในการเพิ่มสีสันให้ชีวิต ใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ เช่น ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว

คุณสมบัติ :

 1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 2. ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน : สลากออมสินพิเศษ หรือสมุดเงินฝากออมสิน ตามเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติ :

 1. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 2. ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
 3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

หลักประกัน : สลากออมสินพิเศษ ตามเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ

คุณสมบัติ :

 1. เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน : จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการ

คุณสมบัติ :

 1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน : บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ :

 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 2. กรณีไม่มีคู่สมรส ผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีกรณีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
 3. กรณีมีคู่สมรส กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือ
  คู่สมรสเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

  • คู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วมด้วย และไม่มีกรณีกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
  • คู่สมรสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้ ยกเว้นอายุคู่สมรสต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี
 4. ต้องสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งปลอดภาระหนี้เพียงแห่งเดียว โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และคู่สมรส (ผู้กู้ร่วม) และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดอายุสัญญากู้เงิน และเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

คุณสมบัติ :

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 2. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

หลักประกัน : ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน