ส่องมาตรการเยียวยาลูกจ้างและผู้ประกอบการรายย่อย ระยะ 2 สู้ภัย COVID-19

ภาพจาก freepik.com

จากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  มาตราดูแลและเยียวยา ระยะที่ 2 ดังนี้

สำหรับแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

1. สนับสนุนเงิน 5,000 บาท / ราย นาน 3 เดือน

**เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว

2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท / ราย

-อัตราดอกเบี้ย 0.1% / เดือน

-ไม่ต้องมีหลักประกัน

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท / ราย

-อัตราดอกเบี้ย 0.35% / เดือน

-ต้องมีหลักประกัน

4. สนง.ธนานุเคราะห์รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ 

-ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125% / เดือน

5. ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-เลื่อนกำหนดยื่นแบบ / ชำระภาษี ออกไปเป็นสิงหาคม 2563

6. หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

-เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

8. ฝึกอบรม เพิ่มรายได้

-ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้กับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

**นักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้สามารถเข้าร่วมได้

-ฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิ โครงการเนื่องจากพระราชดำริ  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระทรวงอว.

สำหรับผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

1. สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย

-ดอกเบี้ย 3 % 2 ปีแรก

2. ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ภงด.50 ภายใน 31 ส.ค. 2563

-ภงด.51 ภายใน 30 ก.ย. 2563

3. ยืดการเสียภาษีสรรพากร 

-เลื่อนกำหนดยื่นแบบ/ชำระภาษี

ทุกประเภท 1 เดือน

4. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ

-เลื่อนยื่นแบบ/ชำระภาษี 3 เดือน

-ให้เสียภาษี 15 ก.ค. 2563

5.ยีดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการน้ำมัน

-เลื่อนยื่นแบบ/ชำระภาษีภายใน 15 วันของเดือนถัดไป

-ระยะเวลา 3 เดือน

6. ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน/รักษา COVID-19

-ระยะเวลา 6 เดือน จนถึงช่วงก.ย.2563

7. ยกเว้นภาษี/ค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน (สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลิซซิ่ง)

-ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธค. 2564