คาดการณ์วัยแรงงานปี 2570 และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ถือเป็นวิกฤตแห่งอนาคตของประเทศไทย ที่กำลังจะมาถึงแล้วในอีก 8 ปีข้างหน้า ซึ่งก็คือภายในปี 2570 โดยจากการคาดการณ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2570 ประเทศไทยจะมีวัยแรงงาน หรือกลุ่มคนมีอายุอยู่ในช่วง 15-59 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลดลงเหลือเพียง 61% เทียบเท่ากับประชากร 41.84 ล้านคน ในขณะที่ด้านจำนวนประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 68.49 ล้านคน

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยังคาดการณ์ไว้ว่าภาคเหนือและภาคอีสาน จะมีสัดส่วนวัยแรงงานน้อยอีกด้วย โดย 5 อันดับจังหวัดที่มีสัดส่วนแรงงานน้อยสุดของประเทศ ได้แก่ จ.อุทัยธานี 49.54% จ.สุรินทร์ 49.99% จ.พิจิตร 50.45% จ.อุตรดิตถ์ 51.48% และ จ.บุรีรัมย์ 51.56% ทั้งนี้ มี 2 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มน่าเป็นห่วง เพราะแบกรับภาระเด็กและผู้สูงอายุสูงอีก ได้แก่ จ.อุทัยธานี และ จ.สุรินทร์ โดยคิดตามอัตราการพึ่งพิง (เด็กและผู้สูงอายุ ต่อวัยแรงงาน 100 คน)

นั่นจึงเท่ากับว่าในอนาคตประเทศไทย กำลังจะเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานลดลง และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเฉพาะกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เพราะนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอัตราการเกิดที่ต่ำมากๆ อีกด้วย และหากอัตราการเกิดยังคงต่ำไปในระยะยาว แนวโน้มที่รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีจากวัยแรงงานก็เยอะมากขึ้น เพราะรัฐบาลก็ต้องใช้จ่ายเพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยง ให้แก่ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงคนวัยทำงานหรือแรงงานในไทย ก็อาจถูกบังคับให้ทำงานนานขึ้น และมีการกำหนดวัยเกษียณอายุเพิ่มขึ้นด้วย

ปรับตัวอย่างไร เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 และ 5.0 ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี เข้าถึงสิทธิและสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตให้กับตนเองได้ เพื่อลดการพึ่งพาต่อไป ดังนั้นการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของคนทุกช่วงวัย จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอย่างน้อยจะทำให้บุคคลมีหลักประกันที่มั่นคงในยามสูงวัย

โดยหลักๆ ต้องเตรียมพร้อมสุขภาพกายและจิตใจ ด้านการเงิน ควรมีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5-10 ปี เพื่อให้มีเวลาเก็บออมเงินให้เพียงพอไว้ใช้จ่ายในยามสูงอายุ ด้านที่อยู่อาศัย เหมาะสมกับสภาพของวัยสูงอายุ ด้านผู้ดูแล การเข้าสู่วัยสูงอายุทำให้สภาพร่างกายเสื่อมถอย และต้องการการดูแลในยามเจ็บป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อ้างอิง: http://www.nso.go.th , https://www.thaihealth.or.th