บุคคลสาธารณะกับการวางตัวในสังคม

บุคคลสาธารณะ (Public Figures) คือ บุคคลที่มีชื่อเสียงและอยู่ในความสนใจของสาธารณชนทั่วไป ซึ่งบุคคลประเภทนี้ถือว่าได้สละสิทธิ ที่จะดำเนินชีวิตโดยปราศจากการสังเกตจับตามองของสื่อมวลชนแล้ว สำหรับบุคคลสาธารณะประกอบไปด้วย ดารา นักร้อง นักแสดง นักการเมือง และนักกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อเป็นบุคคลสาธารณะหรือคนของประชาชน จึงไม่แปลกที่คนในสังคมจะคาดหวังว่า บุคคลสาธารณะซึ่งได้รับการยกย่อง จะเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดี ให้ผู้คนในสังคมได้ยึดปฏิบัติตามได้ ทำให้พวกเขาถูกจับตามองมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

ดังนั้นไม่ว่าบุคคลประเภทนี้จะทำจะพูดอะไร หรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ก็ย่อมมีผู้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้การเป็นบุคคลสาธารณะ จึงต้องมีการวางตัวในสังคมที่ดีนั่นเอง

พฤติกรรมที่ควรจะเป็นของบุคคลสาธารณะ

1. ทําในสิ่งที่พูดและแถลงต่อสาธารณะ

เนื่องจากบุคคลสาธารณะ ได้รับความศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจจากผู้คนในสังคม จึงจําเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนตามสิ่งที่ตนเองพูดออกไป ต้องไม่ใช่คนที่พูดอย่างทําอย่าง หรือไม่รักษาสัจจะคําพูดของตนเอง

2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลสาธารณะ ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชน บุคคลประเภทนี้จึงต้องเป็นคนที่ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เย่อหยิ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นคงจะอยู่ในสังคมได้ลำบาก แถมอาจจะก่อให้เกิดเกลียดชังอีกด้วย

3. ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

อย่างที่กล่าวไปว่าการเป็นบุคคลสาธารณะนั้น เป็นที่จับจ้องของผู้คนในสังคมอยู่แล้ว รวมถึงยังมีเด็กและเยาวชนที่จะอาจจะเลียนแบบพฤติกรรม ของบุคคลประเภทนี้ได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกทาง

4. เสียสละสิทธิความเป็นส่วนตัว

บุคคลสาธารณะไม่ควรปฏิเสธการตรวจสอบในทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวที่อาจทำให้เป็นข้อกังขา หรือหมิ่นเหม่ว่าจะมีผลกระทบต่อความซื่อตรง แต่อย่างไรก็ดี ในความเป็นบุคคลสาธารณะ พวกเขาก็ยังมีอีกสถานะหนึ่งคือ “ความเป็นบุคคล” ไม่ต่างจากคนทั่วไป ที่ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

5. หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ

บุคคลสาธารณะต้องงดเว้นโดยสิ้นเชิง ในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

ข้อมูลประกอบจาก : วารสารวิชาชีพบัญชี