จะเป็นอย่างไร ? หากคุณไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562

อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันเลือกตั้ง หลายคนอาจมีพรรคในใจแล้ว แต่อีกหลายคนยังคงรอความชัดเจนของนโยบายพรรค รวมถึงชื่อว่าที่รัฐมนตรี และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใครดี

แต่หากถึงวันนั้น คุณกลับไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องเสียสิทธิอะไรหรือไม่ และรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างไร Tonkit360 มีคำตอบมาฝาก …

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562 จะเสียสิทธิทางการเมือง ดังต่อไปนี้

1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

4. สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรับสภาฝ่ายการเมือง

5. สิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ

เหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุไว้ มีดังนี้

  1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้

3. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

4. อาศัยอยู่ห่างจากจุดลงคะแนนเลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร

5. มีเหตุสุดวิสัยอื่น นอกเหนือจากที่ กกต. กำหนดไว้

ส่วนวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง ควรแจ้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน โดยมีขั้นตอนทั้งหมด ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ

  • ยื่นด้วยตนเอง
  • มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
  • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สิทธิทางการเมืองที่เสียไป จะกลับมาอีกครั้ง เมื่อใด ?

การจำกัดสิทธิทั้ง 5 ประการ มีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง