เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องทำอย่างไร ?

การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่กำลังจะมาถึง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศถึง 52,457,576 คน (สถิติปี 2560) และเชื่อว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจำนวนดังกล่าว มีส่วนหนึ่งที่ทำงานหรือศึกษาต่ออยู่ต่างพื้นที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งตนมีสิทธิอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ Tonkit360 มีคำตอบมาฝาก

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในกรณี ดังนี้

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้าน

และรวมถึงผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตในวันเลือกตั้ง

ให้ไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน แต่ต้องแจ้งขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เขต หรือจังหวัด

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร

ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล

การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกราชอาณาจักร

(1) ยื่นคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42) และหนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.) เพื่อใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งด้วยตนเอง

(2) กรอกคำขอสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หรือนอกราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสาร อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(3) ยื่นคำขอผ่านทางเว็ปไซต์ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตและเลือกตั้งล่วงหน้า และ ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ของ กกต. จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบว่า มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่

สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

(1) 20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

(2) 15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(1) สอบถามจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(2) กรณีไม่พบชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 5 วัน


ข้อควรระวัง ในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกราชอาณาจักร

(1) ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562

(2) ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเสียก่อน

(3) การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใช้ได้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

(4) ผู้ที่ลงทะเบียนต้องไปใช้สิทธิในวันที่ กกต. กำหนดไว้เท่านั้น และการลงทะเบียนมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง