ทำความเข้าใจก่อนเลือกผ่อนรถแบบบอลลูน มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

รถยนต์ ยานพาหนะสำคัญที่ช่วยพาคุณเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคลหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบ รวมถึงฟังก์ชันของรถยนต์ อีกสิ่งที่สำคัญคือการขอสินเชื่อรถยนต์จากธนาคารต่าง ๆ ซึ่งหลายคนไม่ทราบว่านอกจากรูปแบบการผ่อนรถแบบปกติแล้วนั้นยังมีการผ่อนรถแบบบอลลูนด้วย

ผ่อนรถแบบบอลลูน คืออะไร

การผ่อนรถแบบบอลลูนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการผ่อนรถจากการขอสินเชื่อรถยนต์ เดิมทีการผ่อนแบบบอลลูนนิยมใช้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต แต่ทุกวันนี้มีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่นำรูปแบบการผ่อนบอลลูนมาใช้ในการซื้อรถยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นำเข้า หรือรถยนต์หรูที่มีราคาสูง ไปจนถึงกลุ่มรถยนต์ทั่วไป

รูปแบบการผ่อนรถแบบบอลลูน 

การผ่อนรถแบบบอลลูน ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 • เงินดาวน์

ยอดเงินที่จ่ายส่วนแรกสุด ถือเป็นเงินรับประกันว่าผู้ซื้อมีความสามารถในการชำระรถยนต์เบื้องต้นให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยเงินดาวน์คิดเป็น 20% ของมูลค่ารถยนต์ หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชันและเงื่อนไขของธนาคาร

 • เงินบอลลูน

เงินที่ทางสถาบันการเงินทำการหักออกไปหนึ่งส่วนโดยเป็นเงินก้อนยอดใหญ่ ซึ่งต้องชำระเมื่อถึงช่วงเวลาที่สถาบันการเงินกำหนด ส่วนใหญ่คิดเป็น 40-50% ของมูลค่ารถยนต์ โดยเป็นส่วนที่เหลือหลังจากผ่อนชำระค่างวดรถจนครบทุกงวดแล้ว

 • เงินผ่อนค่างวดรถ

เงินผ่อนชำระงวดรถตามปกติที่ต้องชำระจนครบสัญญา คำนวณจากการหักค่าเงินดาวน์และยอดเงินบอลลูนแล้ว หารด้วยจำนวนงวดรถตามที่ระบุในสัญญา ทำให้ค่างวดที่ผ่อนชำระในแต่ละงวดถูกลงนั้นเอง

วิธีการคำนวณการผ่อนแบบบอลลูน

หากอธิบายง่าย ๆ ให้เข้าใจ รูปแบบการผ่อนบอลลูนเปรียบเสมือนการผ่อนจ่ายด้วยเงินก้อนจำนวน 2 ก้อน คือ เงินดาวน์และเงินบอลลูน แต่จะทำให้ค่าผ่อนต่องวดนั้นถูกลงกว่าการผ่อนแบบปกติ ซึ่งเคทีซีมีตัวอย่างการผ่อนแบบปกติและการผ่อนแบบบอลลูน ดังนี้

การผ่อนแบบปกติ 

รถยนต์มูลค่า 699,000 บาท หากดอกเบี้ยตลอดสัญญาอยู่ที่ 2.5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 60 เดือน 

 • เงินดาวน์ 20% เป็นจำนวนเงิน 139,800 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยรายปีอยู่ที่ 17,475 บาท รวม 5 ปี (60 เดือน) เท่ากับ 87,375 บาท
 • รวมยอดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด 646,575 บาท เฉลี่ยค่ารถ จำนวน 60 งวด งวดละ 10,776 บาท จะได้รับกรรมสิทธิเป็นเจ้าของรถทันทีเมื่อผ่อนชำระครบตามจำนวนเงื่อนไขสัญญา

กรณีผ่อนแบบบอลลูน

รถยนต์มูลค่า 699,000 บาท หากดอกเบี้ยตลอดสัญญาอยู่ที่ 2.5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 60 เดือน 

 • เงินดาวน์ 20% เป็นจำนวนเงิน 139,800 บาท 
 • ยอดเงินบอลลูน กรณีหัก 50% ยอดสินเชื่อค่ารถจะคงเหลือ 349,500 บาท (จะถูกยกเป็นงวดที่ 60)
 • ยอดผ่อนชำระสินเชื่อจะคงเหลือ 349,500 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยบอลลูน หากคิดที่ 5% ต่อปี จะเท่ากับ 17,475 บาทต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ 5 ปี รวมเป็น 87,375 บาท 
 • รวมยอดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด 436,875 บาท เฉลี่ยค่ารถ จำนวน 60 งวด งวดละ 7,281 บาท ตั้งแต่งวดที่ 1-59 และงวดที่ 60 ต้องจ่าย 349,500 บาท จึงจะได้รับกรรมสิทธิเป็นเจ้าของรถทันทีเมื่อผ่อนชำระครบตามจำนวนเงื่อนไขสัญญา