“ตราเสือ” ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงาน

“ตราเสือ” เดินหน้าอัปสกิลทักษะและมาตรฐานฝีมือช่างไทย สาขาช่างก่อสร้าง งานผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาเพิ่มมูลค่าฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างให้ได้มาตรฐานระดับโลก พัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือก่อสร้างสมัยใหม่ นำร่องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ก่อนขยายไปทั่วประเทศ คาดเพิ่มช่างก่อสร้างคุณภาพ ชูชุมชน “ช่างชั้นเสือ”

นายนพพร กีรติบรรหาร Chief Marketing Officer – Marketing and Branding Cement and Green Solution Business – เอสซีจี เปิดเผยว่าจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างก่อสร้างที่มีทักษะฝีมือแรงงาน อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ปรับตัวจากสภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นเรื่อง Time, Cost และ Quality ด้วยศักยภาพและเครือข่ายองค์ความรู้ของสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ (Tiger Wall and Floor Technology Center) ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างไทย โดยเฉพาะสาขางานก่ออิฐ ฉาบผนังและที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์

รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ร่วมพัฒนาโปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรม สร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยี เครื่องมือสมัยใหม่ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ที่จะช่วยให้ระยะเวลาการก่อสร้างรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยบริหารจัดการงบประมาณการก่อสร้างและส่งมอบงานที่มีคุณภาพ อันตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนผู้รับเหมารายใหญ่ กลาง เล็ก ให้สามารถบริหารจัดการเวลา ต้นทุน งบประมาณ และคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นตราเสือ เป็นสถาบันฝึกอบรมเอกชนแห่งแรกในอาเซียนที่ได้นำองค์ประกอบ 4M : Man (การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของบุคคล) Machine (การพัฒนาเครื่องมือ อุปรณ์ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี) Method (การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน) และ Material (การพัฒนาปูนซีเมนต์และต่อยอดวัสดุใหม่ ๆ) มาประยุกต์ใช้พัฒนาหลักสูตรและบริการ

ทำให้ปัจจุบันมีหลักสูตรรองรับมากกว่า 15 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งานปูนซีเมนต์ มาตรฐานการทำงานก่ออิฐ-ฉาบปูน มาตรฐานการทำงานเทปรับพื้น มาตรฐานการทำงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ งานตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับงานฉาบ งานฉาบ Décor and Loft Wall และมาตรฐานงานก่ออิฐ ฉาบปูนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ “สมาร์ตไทเกอร์ทีม” (Smart Tiger Team) พร้อมให้คำปรึกษา อบรม สาธิต และบริการ ณ ไซต์งานก่อสร้าง ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และอีก 5 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพในหมวดสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพรวมทั้งสิ้น 5 สาขา ได้แก่ ช่างฉาบปูน ช่างก่ออิฐ ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา และช่างหินขัด ระดับ 1 รวมทั้งจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาการก่ออิฐ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมจัดฝึก อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่างานฉาบด้วยเทคนิคการฉาบลวดลายผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training และยังเตรียมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นปูนฉาบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นหลักสูตรนำร่องใช้เวลาการฝึกรวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นตราเสือ เป็นสำนักตักศิลา (ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง) (Incubator Center) และแหล่งรวมองค์ความรู้เทคนิคการก่อสร้าง งานปูนซีเมนต์งานผนังและพื้นอย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้บริการฝึกอบรม พร้อมบริการให้คำปรึกษาทั้งช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ และ Virtual Tour รวมถึงมีหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ (Smart Tiger Team) ให้บริการถึงหน้าไซต์งาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้าง ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ แจ้งความสนใจ หรือเข้าอบรมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน https://tigerbrandth.com/tiger-tech หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันฯ และหลักสูตรอบรม ได้ที่ CPAC Contact Center 02 555-5555

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]