ทำความเข้าใจกฎกระทรวงครอบครองยาเสพติด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดต่อไปนี้ ในปริมาณเล็กน้อย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

  • (1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

(ก) แอมเฟตามีน ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

(ข) เอ็น – เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,255 มิลลิกรัม

(ค) เฮโรอีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม

(ง) เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี – 25 (LSD 25) ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้
หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

(จ) เมทแอมเฟตามีน ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม กรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

(ฉ) เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

(ช) 3, 4 – เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

  • (2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

(ก) โคคาอีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรัม

(ข) ฝิ่น น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม

  • (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

(ก) พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัม

(ข) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin
มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัม

(ค) สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ที่เป็นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัม กรณีเป็นของเหลวปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร

  • (4) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

(ก) ฟลูอัลพราโซแลม ปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 650 มิลลิกรัม

(ข) ฟีนาซีแพม ปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม

  • (5) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

(ก) อัลพราโซแลม มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม

(ข) คีตามีน กรณีเป็นของเหลวปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 มิลลิลิตร หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัม               กรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

(ค) มิดาโซแลม มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัม

(ง) ไนเมตาซีแพม มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัม

(จ) ไนทราซีแพม มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัม

(ฉ) เฟนเทอร์มีน มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม