Saturday, March 23, 2019

LOSERS – เรื่องเล่าของคนแพ้

มองผู้ชนะ คนประสบความสำเร็จมาเยอะแล้ว ลองมาดูมุมของผู้แพ้ที่จะให้บทเรียนเราได้อีกมุมหนึ่ง